วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
แผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.2545  (ปรับปรุง 2546) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม.
  1.หมวดวิชาพื้นฐาน           1.หมวดวิชาพื้นฐาน        
  1.1 วิชาสามัญทั่วไป           1.1 วิชาสามัญทั่วไป        
2000-1101 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 1 2 0 2 2 2000-1102 ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 1 2 0 2 2
2000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 0 2 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2 0 2 2
2000-1401 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 2 2 3 2000-1301 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2 2
2000-1501 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 2 0 2 2 2000-1602 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 1 0 1 1
2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ 0 2 1 2            
                       
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ           1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ        
            2000-1421 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1 2 2 3
            2000-1502 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 2 0 2 2
                       
  2.หมวดวิชาชีพ           2.หมวดวิชาชีพ        
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน           2.1 วิชาชีพพื้นฐาน        
2200-1001 ธุรกิจทั่วไป 2 0 2 2 2001-0006 การเงินส่วนบุคคล 1 2 2 3
                       
                       
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา           2.2 วิชาชีพสาขาวิชา        
2201-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 2 2 3 4 2201-1001 การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ 1 2 2 3
2201-1004 การขาย 1 3 0 3 3 2201-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 2 2 3 4
2201-1005 พิมพ์ดีดไทย 1 1 3 2 4 2201-1006 พิมพ์ดีดไทย 2 0 3 1 3
2201-1017 กฎหมายพานิชย์ 2 0 2 2 2201-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 0 3 1 3
                       
  2.3 วิชาชีพสาขางาน           2.3 วิชาชีพสาขางาน        
2201-2401 คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1 3 2 4 2201-2410 หลักการเขียนโปรแกรม 1 3 2 4
  เบื้องต้น                    
2201-2402 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 1 2 2            
                       
  2.4 โครงการ           2.4 โครงการ        
                       
  3.หมวดวิชาเลือกเสรี           3.หมวดวิชาเลือกเสรี        
  4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร           4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร        
2002-0101 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0 2 0 2 2002-0102 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0 2
                       
รวม   19 15 25 34 รวม   15 19 22 34
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
แผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.2545  (ปรับปรุง 2546) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 4
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม.
  1.หมวดวิชาพื้นฐาน           1.หมวดวิชาพื้นฐาน        
  1.1 วิชาสามัญทั่วไป           1.1 วิชาสามัญทั่วไป        
2000-1302 ภูมิเศรษฐศาสตร์ 2 0 2 2            
                       
                       
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ           1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ        
2000-1220 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0 2 1 2 2000-1224 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 0 2 1 2
  ในงานอาชีพ                    
                       
                       
  2.หมวดวิชาชีพ           2.หมวดวิชาชีพ        
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน           2.1 วิชาชีพพื้นฐาน        
2001-0008 พลังงานและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 2 1 2 3            
                       
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา           2.2 วิชาชีพสาขาวิชา        
                       
                       
  2.3 วิชาชีพสาขางาน           2.3 วิชาชีพสาขางาน        
2001-2404 การใช้โปรแกรมตารางงาน 1 3 2 4 2201-2408 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1 3 2 4
2201-2405 การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล 1 3 2 4 2201-2403 จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ 1 1 2 2
2201-2411 การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 1 3 2 4 2201-2416 ฮาร์ดแวร์ และยูทิลิตี้เบื้องต้น 1 3 2 4
  เท็กซ์โหมด         2201-2412 การเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 1 3 2 4
2201-2419 การใช้โปรแกรมกราฟฟิกส์ 1 3 2 4   GUI        
2201-2414 การสร้างเว็บเพจ 1 3 2 4 2201-2413 การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ 1 3 2 4
            2201-2415 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 1 3 2 4
                       
  2.4 โครงการ           2.4 โครงการ        
                       
  3.หมวดวิชาเลือกเสรี           3.หมวดวิชาเลือกเสรี        
2201-1016 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2 0 2 2 2201-2705 จิตวิทยาทั่วไป 2 0 2 2
2201-1008 พิมพ์ดีดอังกฤษ 2 0 3 1 3 2201-2306 เครื่องใช้สำนักงาน 1 3 2 4
                       
  4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร           4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร        
2002-0103 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 2 2002-0102 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0 2
รวม   11 23 18 34 รวม   9 23 17 32
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
แผนการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พ.ศ.2545  (ปรับปรุง 2546) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
ภาคเรียนที่ 5 ภาคเรียนที่ 6
รหัสวิชา รายวิชา ชม. รหัสวิชา รายวิชา ชม.
  1.หมวดวิชาพื้นฐาน           1.หมวดวิชาพื้นฐาน        
  1.1 วิชาสามัญทั่วไป           1.1 วิชาสามัญทั่วไป        
                       
                       
                       
  1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ           1.2 วิชาสามัญพื้นฐานวิชาชีพ        
2000-1232 ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 0 2 1 2 2000-1224 ภาษาอังกฤษอินเตอร์เนต 0 2 1 2
                       
                       
                       
  2.หมวดวิชาชีพ           2.หมวดวิชาชีพ        
  2.1 วิชาชีพพื้นฐาน           2.1 วิชาชีพพื้นฐาน        
            2001-0001 คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 1 2 2 3
            2201-0006 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1 2 2 3
                       
  2.2 วิชาชีพสาขาวิชา           2.2 วิชาชีพสาขาวิชา        
                       
  2.3 วิชาชีพสาขางาน           2.3 วิชาชีพสาขางาน        
2201-2407 โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ 1 2 1 3 2201-2417 ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ 1 5 3 6
2201-2418 เทคโนโลยีสำนักงาน 1 3 2 4            
2201-2406 การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล 1 3 2 4            
2201-2009 การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 2 2            
2000-7001 ฝึกงาน  *  * 4              
                       
                       
  2.4 โครงการ           2.4 โครงการ        
            2201-5001 โครงการ  *  * 4 4
                       
  3.หมวดวิชาเลือกเสรี           3.หมวดวิชาเลือกเสรี        
            2101-2109 การขับรถยนต์ 1 2 2 3
            2000-2316 ศิลปการพูด 1 2 2 3
                       
  4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร           4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร        
2007-0012 กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานประกอบการ 0 2 0 2 2002-0105 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 2
รวม   4 15 12 17 รวม   5 17 16 26